Tunklova 1, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 415 060 | mob.: 737 911 956

Srdíčko

Historie

Provoz Domova pro matky s dětmi v Zábřehu byl zahájen 1. 1.1992 a po Ostravě a Olomouci se v té době jednalo o 3. zařízení tohoto druhu na severní a střední Moravě.

 

DORD byl otevřen v rekonstruovaném objektu ve vlastnictví města a prostřednictvím odboru sociálních věcí se město stalo jeho provozovatelem od roku 1992.

 

V roce 2007 podalo město Zábřeh žádost o poskytnutí dotace SROP na „Rekonstrukci Domu matek pro služby krizové intervence Zábřeh.“ Protože podání projektu bylo pro město Zábřeh úspěšné, v podkrovních prostorách DORD vznikly v roce 2007 – 2008 4 nové pokoje, kuchyň, herna pro děti a kancelář sociální pracovnice. Do té doby byla kapacita DORD 7 bytových jednotek (1 bytová jednotka = kuchyň, pokoj, předsíň a koupelna), proběhla rekonstrukce střechy a schodiště.

 

V roce 2007 město Zábřeh zaregistrovalo Domov pro osamělé rodiče s dětmi u Olomouckého kraje jako sociální službu Azylové domy §57.

 

Od roku 2009 do září roku 2015 byla služba DORD podporována z Veřejných zakázek Individuálního programu Olomouckého kraje. Dalšími významnými finančními zdroji jsou účelové dotace MPSV, finanční podpora zřizovatele a příjmy za poskytování služeb od uživatelů.

 

Díky dotačním programům a a programům Olomouckého kraje, které podporuje EU, došlo ke zlepšení materiálního vybavení DORD. V objektu byla vyměněna stará okna za plastová, proběhla výměna vchodových dveří, výměna plynových kotlů, dokoupilo se potřebné vybavení, proběhla revitalizace a modernizace zahrady – tato je vybavena herními prvky a pískovištěm pro děti + altánem, došlo k novému oplocení, rekonstrukci 6 koupelen z 8, modernizaci počítačové sítě a vybavení kamerovým systémem.

 

Od dubna 2016 je služba DORD opět podpořena z veřejné zakázky IPOKu. pokračujeme v rekonstrukci posledních dvou koupelen. Přes stáří budovy se daří udržet standard bydlení pro rodiče s dětmi.

 

Mimo dočasného ubytování u nás mají uživatelé zajištěny podmínky pro přípravu stravy a najdou zde podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, konkrétně se zaměřujeme na podporu při zlepšování dovedností v oblastech péče o děti, domácnost a nakládání s finančními prostředky.

Uživatelé mají možnost účastnit se skupinových aktivit, které směřují ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech právních, sociálních, úspěšnosti na trhu práce a resocializaci.

 

Pravidelně pořádáme společné sobotní aktivity pro rodiče s dětmi se sportovním, rukodělným a výchovně vzdělávacím zaměřením, 2 x ročně probíhá tradiční amatérská kulinářská soutěž Gastrofestival. Společně připravují uživatelé s naší podporou oslavy svátečních dnů v roce jako jsou Vánoce a Velikonoce.

 

Velmi často pořádáme akce pro děti jako je Mikulášské odpoledne, Den dětí, vítání prázdnin, rozloučení s prázdninami, zahradní slavnosti pro děti s programem. Rodiče i děti mají ve společenské místnosti k dispozici tři PC s připojením k internetu.

 

Další formou podpory jsou individuální sezení, kde jsou uživatelé seznamování se svými možnostmi na trhu práce, nároky na příspěvky od druhého rodiče a na sociální dávky, informováni o možnostech kontaktovat další odborníky. Dle přání a potřeb uživatele pomáháme sepisovat žádosti, žaloby a návrhy k soudu, asistujeme při vyplňování formulářů k sociálním dávkám, pomáháme sestavovat životopisy, atd.

 

Ročně je přibližně poskytnuta péče dvaceti matkám a třiceti dětem, převážně z Olomouckého kraje, výjimečně žádají o poskytování služeb v DORD otcové s dětmi.

 

Od 1. 1. 2019 jsou poskytovatelem služby Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace. V čele DORD je vedoucí MSZ, v přímé péči poté v současné době zde působí sociální pracovnice a celý provoz zajišťuje v nepřetržitém provozu 5 pracovnic v sociálních službách na celý úvazek, dále vypomáhají pracovnice na DPP.

 

Od ledna 2019 je služba DORD opět podpořena z veřejné zakázky IPOKu. Pokračujeme v rekonstrukci budovy. Přes stáří budovy se daří udržet standard bydlení pro rodiče s dětmi.