Tunklova 1, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 415 060 | mob.: 737 911 956

Srdíčko

Veřejný závazek

POSLÁNÍ

„Pomáháme osamělým rodičům s dětmi v tísni bez zázemí při startu do života. Nabízíme těmto lidem v obtížné životní situaci časově omezené zázemí a aktivačními programy jim pomáháme do jejich dalšího samostatného života.“


CÍLE

Cíle směrem k uživatelům

Matkám/otcům/ v nepříznivé bytové a sociální situaci zabezpečíme:

 • dočasné ubytování, v 7 obytných jednotkách se samostatnou kuchyní a sociálním zařízením, v jednom pokoji s kuchyňským koutem a 3 pokoji se společnou kuchyní a společným sociálním zařízením. Maximální doba pobytu v DORD činí 1 rok

  pomoc při zvyšování právního povědomí a sociální informovanosti

  a)   formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech právních, sociálních, pro vyšší úspěšnost na trhu práce a resocializaci (př. kurzy o dluzích, PC pro začátečníky)

  b)   formou individuálních sezení – uživatelé jsou seznámeni se svými možnostmi na trhu práce, nároky na příspěvky od druhého rodiče a na sociální dávky, informováni o možnostech kontaktovat další odborníky. Dle přání a potřeb uživatele pomáháme sepisovat žádosti, žaloby a návrhy k soudu, formuláře na sociální dávky, životopisy, atd.

  80 % uživatelů našich služeb bude schopno bez značné pomoci druhé osoby vyřizovat své záležitosti na obecním úřadě, úřadě práce a v dalších státních i nestátních institucích

 • podporu při zlepšování dovedností v oblastech:
  1. péče o dítě
  2. domácnost
  3. nakládání s finančními prostředky
  a) formou skupinových aktivit – uživatelům jsou nabízeny kurzy ke zvyšování informovanosti a znalostí ve věcech svého finančního zajištění, zamezení prohlubování zadluženosti, vyšší úspěšnosti na trhu práce (př. kurzy o dluzích, PC pro začátečníky).

  b) formou individuálních sezení – uživatelé se svými průvodci IP rozpracovávají svou současnou finanční situaci (formulář Hospodaření s penězi), na které dále pracují. Společně se snaží najít rezervy, rozvrhnutí financí na měsíc, strategii nákupů (co, za kolik, na jak dlouho), tak aby se uživatelé naučili předpokládat své příjmy a výdaje a následně s nimi hospodařit.

  90% našich uživatelů úspěšně zapojit do aktivit probíhajících při DORD, vhodným sestavením individuálního plánu a správným provázením v průběhu naplňování osobních cílů je směřovat k nenásilnému začlenění do běžné společnosti

 

Cíle vzhledem k DORD

Zlepšení materiálního vybavení DORD (2008 - 2019…)

Měřitelnost

V této době proběhla rekonstrukce podkroví, střechy, schodiště, byla vyměněna stará okna za plastová, proběhla výměna vchodových dveří, výměna plynových kotlů, dokoupilo se vybavení.

 

Zlepšení materiálního vybavení DORD (2013 - 2014) se dokoupilo další vybavení, proběhla revitalizace zahrady, nové oplocení, rekonstrukce 3 koupelen, modernizace kamerového systému a práce s PC - za pořízení nového inventáře zodpovídá vedoucí AD.

(2012 – 2019)
Rekonstrukce koupelen, modernizace sítě a kamerového systému, udržení standardu bydlení pro rodiče s dětmi, zakoupení nového vybavení pokojů, výměna PC.

 

Aktualizace metodiky DORD v souladu se Standardy kvality (2011 - 2019)

Měřitelnost

Pravidelné aktualizace metodiky DORD a zapracování nově získaných informací, min 1x ročně dle plánu aktualizace, upřednostnění týmové práce, případové konzultace na měsíčních provozních poradách pracovníků DORD – zodpovídá vedoucí DORD.

 

Získat finanční prostředky pro zajištění provozu DORD (2020)

Měřitelnost

Od roku 2009 do září roku 2015 je podpořena služba DORD z Veřejné zakázky IPOKu, dále pak dotací MPSV. Zodpovídá vedoucí DORD, projektový manažer zřizovatele.

Od roku 2016 do  roku 2018 je možnost podpory služby DORD z Veřejné zakázky IPOKu, dále pak dotací MPSV. Zodpovídá vedoucí DORD + projektový manažer zřizovatele.

 

Efektivnější propagace DORD a akcí pořádaných DORD (2013 – 2019…)

Měřitelnost

V roce 2014 jsme zprovoznili pro veřejnost nové webové stránky, na podzim pravidelně každoročně pořádáme Den otevřených dveří. Máme zásobu drobných předmětů (propisky, bloky, hrnky) určených k propagaci DORD - zodpovídá SP DORD.

V roce 2017 je plánovaná aktualizace webových stránek.

 

Zajištění vzdělávání zaměstnanců, které bude rozvíjet jejich kvalifikaci a kompetence (2013, 2014, 2015…)

Měřitelnost

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích a stážích v rozsahu alespoň 24 hodin za rok/ osoba – zodpovídá vedoucí DORD.

Každoročně pracovnice pojedou minimálně 1x na stáž do jiného azylového domu v České republice - zodpovídá vedoucí DORD.

 

Zajištění týmových supervizí (2013, 2014,2015…)

Měřitelnost

Zaměstnanci projdou nejméně každoročně alespoň 4 supervizemi, v případě potřeby možnost individuální supervize: – zodpovídá vedoucí DORD.

 

Zapojení stážistů a praktikantů do činnosti DORD (2014, 2015…)

Měřitelnost

V  každém kalendářním roce umožníme praxi nejméně 5 studentům střední, VOŠ nebo VŠ se sociálním zaměřením – zodpovídá vedoucí DORD.

 

 

Cíle vzhledem ke společnosti

 

Udržení úrovně spolupráce s odbory OSPODu (Zábřeh, Mohelnice, Šumperk a další v Olomouckém kraji)

Měřitelnost

Minimálně 1 osobní kontakt s klientem v našem zařízení, u kterého OSPOD provádí dohled nebo jiné opatření – zodpovídá SP DORD.

 

Podpora multidisciplinární spolupráce s institucemi (2014, 2015…) – zodpovídá vedoucí DORD

Měřitelnost

Každoročně navštívíme alespoň 1 konferenci pořádanou tematicky k SS.

Účast vedoucí, SP a vybrané P v SS na setkání azylových domů v Šumperku – 1x ročně.

 

Udržení spolupráce s vybranou službou SAS (2014 - 2019) – zodpovídá vedoucí DORD

Měřitelnost

Spolupracovat na společných kauzách spojením výhod terénní a pobytové služby nejméně 5 x ročně.

Prosinec 2016 ukončena spolupráce s FOD Zábřeh

Leden 2017 zahájení spolupráce s SOS - Kompas

 

Práce s veřejností

Měřitelnost

Den Otevřených dveří – zodpovídá vedoucí 1 x ročně

Účast na KPSS města Zábřehu – zodpovídá pověřený 1 x měsíčně.

Účast na KPSS Olomouckého kraje zodpovídá vedoucí 1 x měsíčně.

Pravidelná aktualizace webu – zodpovídá SP.

 

PRINCIPY

 

Principy (zásady) poskytování sociální služby v Domově pro osamělé rodiče s dětmi v Zábřehu

 

Zaměstnanci v Domově pro osamělé rodiče s dětmi Zábřeh jsou povinni řídit se zejména těmito zásadami:

 1. Ctíme jedinečnost každého uživatele služeb a přistupujeme k němu bez jakékoliv přepjatosti a předsudků.
 2. Vykonáváme pracovní činnosti zasahující do osobního prostoru uživatele vždy citlivě s ohledem na jeho soukromí.
 3. Respektujeme důvěrnost informací týkajících se záležitostí uživatele získaných v průběhu poskytování služeb a zachováváme mlčenlivost o nabytých informacích, a to i po ukončení vzájemné spolupráce.
 4. Respektujeme požadavky i potřeby uživatelů služeb a zprostředkováváme možné alternativy.
 5. Aktivně podporujeme uživatele služeb v samostatnosti, tzn. poskytujeme uživateli nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje.
 6. Vedeme sebe i uživatele služeb k aktivnímu zapojení do plánování a průběhu poskytování služby, dále k vyjadřování svých přání a potřeb.
 7. Podporujeme kontakt s rodinou a přirozeným prostředím.
 8. Případné sankce nebo omezení jako důsledku porušení dohodnutých pravidel provádíme vždy s ohledem na lidská práva a lidskou důstojnost, dbáme na důsledné poučení uživatele služby o důvodech i průběhu sankce nebo omezení.
 9. Umožníme uživatelům podat stížnost, připomínku nebo návrh k průběhu služby (viz vnitřní met. Pokyn k vyřizování stížností).
 10. Nebráníme uživatelům služeb ve svobodném rozhodnutí, pokud chtějí z jakýchkoliv důvodů ukončit využívání nabízených služeb.
 11. V Domově pro osamělé rodiče s dětmi v Zábřehu neexistují neměnná kritéria pro práci s uživateli. Individuální plán je postaven a probíhá na základě vyslovených osobních cílů, požadavků a potřeb uživatelů.
 12. Pružnost a individuální přístup je největším předpokladem pro poskytování kvalitní sociální služby a úspěšnosti a spokojenosti uživatelů.

 

Registrace sociální služby Krajským úřadem Olomouckého kraje byla udělena 1. 1. 2019 dle Zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb, ovšem vychází z dlouholeté tradice sociálních zařízeních ve městě.