Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 091

Srdíčko

Veřejný závazek

Poslání

Azylový dům pro muže a ženy (dále jen AD) poskytuje sociální zázemí a jistotu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší nebo v jiné nepříznivé životní situaci. Nabízí svým klientům pomoc při hledání cesty jak řešit problémy a obtížné situace a poskytuje klientům příležitost k jejich začlenění do společnosti.

 

Cíl

Cílem sociální služby je snížit závislost uživatelů na sociální službě a zvýšit schopnost jejich návratu do přirozeného sociálního prostředí.

Prostředkem k naplnění cíle je podpora vztahů klientů s vlastními rodinami, poskytování kvalitního poradenství a nabídka možností řešení problémů tak, aby uživatelé byli schopni řešit svou situaci vlastními silami. Dále pomáháme klientům znát svá práva a povinnosti a orientovat se v právních předpisech.

 

Cílová skupina

(okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není)

Muži a ženy bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Muži a ženy navracející se z ústavních a výchovných zařízení či z VTOS, nebo patří mezi další ohrožené skupiny.

 

Principy poskytování sociálních služeb

Princip individuálního přístupu:

Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, podle jeho potřeb a stanovených cílů.

 

Princip přiměřené podpory:

Uživateli služeb poskytujeme nejnutnější podporu, která ho rozvíjí, nikoliv omezuje. Nepomáháme tam, kde to není zapotřebí. Za klienta neděláme věci, které zvládne sám.

 

Princip nestrannosti:

K uživateli služby přistupujeme bez jakékoliv předpojatosti, bez ohledu na svoje vlastní pocity, postoje a předsudky.

Všichni mají stejná práva, ale i povinnosti.

 

Mlčenlivost a princip důvěrnosti:

Respektujeme důvěrnost informací týkajících se záležitostí uživatele získaných v průběhu poskytování služeb a zachováme mlčenlivost, a to i po ukončení pracovního poměru. Neřešíme záležitosti uživatelů se svými známými ani s jinými uživateli.

 

Kritéria přijetí do služby:

 • Plnoletost (od 18 – 80 let)
 • Platný doklad totožnosti
 • Fyzická soběstačnost
 • Dodržování obecných pravidel vzájemného soužití
 • Dodržování vnitřních pravidel provozního řádu
 • Aktivní přístup k řešení své obtížné situace
 • Uživatelova současná situace, vhodnost a adresnost naší pomoci
 • Možnosti zařízení poskytnout službu
 • Zájem uživatele o službu

 

Kritéria odmítnutí služby:

Důvodem pro odmítnutí dle zákona 108/2006 Sb § 91 odst. 3d:

 • Naplněná kapacita AD
 • AD neposkytuje sociální službu, o kterou žádáte
 • Váš zdravotní stav vylučuje poskytnutí služeb AD
 • V době kratší než 6 měsíců Vám byla vypovězena Smlouva o poskytnutí služby v našem zařízení z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.