Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 091

Srdíčko

Žádost

Jednání se zájemcem

Informace o službě může zájemce získat z letáku AD, na oddělení sociální péče a prevence MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození 15, Zábřeh, na Dnu otevřených dveří, u spolupracujících organizací, osobním rozhovorem, telefonicky nebo e-mailovou poštou se kterýmkoli zaměstnancem AD.

Základní informace o AD jsou oprávnění podat všichni pracovníci zařízení (vedoucí, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách).

Zájemce – je osoba, která projeví zájem o ubytování v AD a to jakoukoliv formou a doposud nemá podanou žádost o ubytování v AD. Během jednání si vyhrazujeme právo posoudit, zda zájemce patří do naší cílové skupiny či nikoliv.

Zájemce kontaktuje AD telefonicky, emailem, poštou nebo navštíví AD osobně. V případě plné kapacity, poskytneme kontakty na jiné AD. Zájemci jsou předány základní informace o AD (např. leták, PŘ, úhrada, Žádost, Potvrzení praktického lékaře o zdravotním stavu, popř. Čestné prohlášení), zájemci je nabídnuta prohlídka zařízení. V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny, doporučíme, aby si vyplnil žádost.  Kontaktuje-li AD jiná osoba než zájemce (osoba jednající v jeho zájmu) postupují pracovníci AD stejně jako v případě, kdy kontaktuje AD zájemce samotný. Zájemce o službu neevidujeme a nezjišťujeme jeho osobní údaje. Žádost a Posudek lékaře jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Při prvním kontaktu jsou zájemci podány následující informace:

 • Informace o pracovní době personálu, organizační struktuře a druhu poskytovaných služeb
 • Je seznámen s výší úhrady za službu
 • Je seznámen s prostorami a vybavením zařízení

 

Jednání se žadatelem

Žadatel – je zájemce, který má vážný zájem o ubytování v AD a má podanou písemnou žádost o poskytnutí sociální služby v  AD, kterou si pravidelně 1x za měsíc urguje. V případě, že by se po dobu dvou měsíců neozval, je jeho žádost vyřazena ze seznamu žadatelů.

 

Žadatel má možnost podat žádost osobně (v kanceláři AD, v kanceláři MěÚ), elektronicky nebo poštou. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři AD nebo na MěÚ a je možné ho odeslat elektronicky na vyžádání.

 

Žadatel v žádosti poskytuje osobní údaje. Svým podpisem potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a dává souhlas o zařazení do evidence žadatelů a souhlas se zpracováním osobních údajů v žádosti.

 

Všechny pracovnice konající službu AD vydají a přijmou formuláře žádosti a následně provedou záznam do Evidence žádostí. Zde zapisujeme datum přijetí žádosti, příjmení žadatele, tel. kontakt, datum přijetí/odmítnutí služby, data aktualizace. Tato evidence žadatelů je vedena v písemné podobě. Evidence žádostí s aktuálními a vyřazenými žádostmi je založena v šanonu k tomu určenému v uzamykatelné skříni v kanceláři AD.

 

U jednání se zájemcem může být přítomna i další osoba (sociální pracovník, rodinný příslušník, policie, právník).

 

Informace, které žadateli poskytne vedoucí a SP:

 • seznámení s PŘ
 • informace o délce pobytu, možnostech prodloužení obvyklé délky pobytu
 • výše a způsoby úhrady
 • předání letáku AD
 • informace o nutnosti vyplnění žádosti pro přijetí do AD
 • postup při vyřizování stížností
 • seznámení zájemce, kterého jsme odmítli z důvodu plné kapacity, s podmínkami zařazení žádosti do pořadníku a urgování žádosti 1x za měsíc

 

Informace, které potřebuje vědět poskytovatel o žadateli:

 • jméno a příjmení
 • trvalé bydliště, kontaktní adresa
 • datum narození
 • příjem žadatele
 • kontaktní telefon
 • důvody žádosti

 

Poskytovatel získává výše uvedená data za účelem tvorby individuálního plánu a sepsání smlouvy.

 

SP a vedoucí AD (K) při osobním kontaktu projednává se žadatelem jeho potřeby, možnosti a zdroje pomoci, které ručně zaznamenává do formuláře Individuální plánování (IP). Zde si žadatel ujasňuje, v jaké se nyní ocitl situaci a jaké je jeho očekávání, požadavky na sociální službu a osobní cíl a postupné kroky k naplnění jeho cíle. IP je vždy sepisováno před podpisem smlouvy, následně je přepsáno v PC a dáno k podpisu jak uživateli, tak následně jeho klíčové pracovnici (KP), se kterou bude po celou dobu pobytu na svých cílech a postupných pokrocích pracovat (viz. Individuální plánování průběhu sociální služby).