Tunklova 5, 789 01 Zábřeh | tel.: 583 550 091

Srdíčko

Úhrada a vyúčtování

Úhrada za službu je stanovena ve výši 130 Kč (slovy: jednostotřicetkorunčeských) za jeden den poskytování služby.

 

Úhrada za užívání služby se hradí ve výši příslušné denní výše úhrady násobené počtem dnů příslušného kalendářního měsíce nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. V případě, že nedojde k čerpání služby v celé výši úhrady, přestože již byla příjemcem služby zaplacena, přeplatek se vrací.

 

Úhrada bude prováděna po domluvě s uživatelem touto formou:

  • celá výše úhrady bude uhrazena bankovním převodem na účet poskytovatele č. 115 - 5507950227/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Zábřeh, a to nejpozději do 15. dne měsíce, za nějž se úhrada hradí. Ve výjimečném případě po dohodě s uživatelem jinak

 

Souběžně s ukončením smlouvy o poskytování sociálních služeb probíhá vyúčtování za poskytované služby. V případě přeplatku je částka vrácena uživateli:

  • v hotovosti na pokladně MSZ Zábřeh (do 3 pracovních dnů) 

V případě nedoplatku je uživatel povinen dlužnou částku uhradit do pokladny MSZ Zábřeh ke dnu ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb.